องค์การบริหารส่วนจังหวัดดแพร่จัดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

                วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการค่ายวิชาการสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีนายกองธรรม นวเลิศเมธี ผู้อำนวยการโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อยกล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เกิดความตื่นตัวในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมกับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ที่มีความหลากหลายและตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนรู้ให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น และมาตรฐานชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 139 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่