องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสนับสนุนรถน้ำ ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ณ บริเวณเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ส่งเจ้าหน้าที่จากกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และสนับสนุนรถน้ำ ดำเนินการพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควัน PM 2.5 ณ บริเวณเทศบาลตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่