องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย จัดโครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp)

              วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สโมสรโรตารีเวียงโกศัย จัดโครงการค่ายเยาวชนรักภาษาอังกฤษ (English Camp) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 17) ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ มีเยาวชนจากสถานศึกษาในเขตจังหวัดแพร่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 250 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชน เสริมสร้าง ทักษะ พัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตนเอง นำประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและนำไปต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต