องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร บ้านแม่พุงหลง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการปรับพื้นที่เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์และโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรครบวงจร บ้านแม่พุงหลง หมู่ที่ 15 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่