องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดมอบทุนการศึกษา จำนวน 280 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดมอบทุนการศึกษา จำนวน 280 ทุน มูลค่ากว่า 1 ล้านบาท วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสรับทุนการศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง โดยมีนักเรียนได้รับการคัดเลือกให้ได้รับเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 280 คน แบ่งเป็น 3 ระดับชั้น ประกอบด้วย ระดับอนุบาลและประถมศึกษา จำนวน 100 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 ทุนๆละ 4,000 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 80 ทุนๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยนักเรียนที่เข้ารับทุนที่ลานวัฒนธรรม สนามกีฬา อบจ.แพร่ เป็นนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ จำนวน 63 ราย ในปีนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครอง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จัดทีมผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ในแต่ละเขตพื้นที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองการศึกษาฯ อบจ.แพร่ ออกไปมอบทุนการศึกษาในพื้นที่แต่ละอำเภอ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่อยู่ห่างไกล สำหรับอำเภอเมือง กำหนดจุดรับที่ลานวัฒนธรรม สนามกีฬา อบจ.แพร่ อำเภอสอง ร้องกวางและหนองม่วงไข่ รับที่โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อำเภอสูงเม่นและเด่นชัย รับที่โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ อำเภอลอง รับที่โรงเรียนลองวิทยา และอำเภอวังชิ้น รับที่โรงเรียนวังชิ้นวิทยา