องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดมอบทุนการศึกษาเขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน 62 คน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นางกุลชา บัญสว่าง และนายปฏิพล จอมดวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตพื้นที่อำเภอวังชิ้น จำนวน 62 คน ณ โรงเรียนวังชิ้นวิทยา อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่