องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ร่วมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ

25 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยาในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุม CB 402 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา กรุงเทพมหานคร โดยอยู่ในระเบียบวาระที่ 4 พิจารณางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการฯ