องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเทศบาลเมืองแพร่ นำโดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองแพร่ และว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมชี้แจงกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ