องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรครูเข้าร่วมการแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เตรียมความพร้อมนักเรียนและบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ทั้ง 3โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขันโครงการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่