องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ( ตอนบน )

วันที่ 8 กันยายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต. ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ ( ตอนบน ) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดแพร่: แพร่สร้างสรรค์” ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่