องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่