องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายประสพ สีนุย รักษาการผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการศึกษาดูงานด้านการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ และการบริหารจัดการน้ำของศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โดยรับฟังการบรรยาย และลงพื้นที่ดูฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านน้ำโค้ง ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ บ้านบุญเจริญ ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อนำข้อมูลและต้นแบบไปดำเนินการเตรียมการสร้างฝายชะลอน้ำแกนดินซีเมนต์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญ