องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่ให้บริการลงทะเบียนพิสูจน์ตัวตนในระบบหมอพร้อม DID

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ให้บริการยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (eKYC) ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน สำหรับทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสุขภาพของคนไทย ซึ่งจะทำให้คนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพประวัติการเข้ารับการรักษาของตนเองในหน่วยบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ส่งข้อมูลผ่านแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ในพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่, อำเภอสูงเม่น, อำเภอลอง และอำเภอวังชิ้น
ทั้งนี้ นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดแพร่ ให้ไปติดต่อขอรับการพิสูจน์ตัวตนและยืนยันตัวตนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน สำหรับขั้นตอนการยืนยันตัวตนนั้น ไม่ยุ่งยาก โดยให้ท่านเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ที่ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น “หมอพร้อม” หรือโทรศัพท์ชนิดปุ่มกด ไปยืนยันตัวตนผ่านระบบหมอพร้อมสเตชั่นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน หากท่านไม่มีหรือไม่ใช้โทรศัพท์ ก็สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชน ยืนยันและพิสูจน์ตัวตนได้เช่นกัน