องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และคณะทำงาน ร่วมกันตรวจสนามกีฬา อบจ.แพร่ หลังจากที่ ศบค. มีมาตรการผ่อนคลาย เปิดสนามกีฬาฯ ให้บริการประชาชน 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขนุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่, นายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ และคณะทำงาน ร่วมกันตรวจสนามกีฬา อบจ.แพร่ หลังจากที่ ศบค. มีมาตรการผ่อนคลาย เปิดสนามกีฬาฯ ให้บริการประชาชน ทั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรักษาระยะห่าง ไม่เล่นกีฬาเป็นทีม มีมาตรการตรวจคัดกรอง วัดไข้ ก่อนเข้ามาใช้บริการ เพื่อป้องกันโควิด 19