องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา

              วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายวีฤทธิ กวยะปาณิก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นตัวแทนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยากสภากาชาดไทย มอบถุงยังชีพให้กับสถานสงเคราะห์บ้านเมตตา โดยมี นางสาวรัชนีย์วัลย์ รัตนชมสกุล ผู้จัดการและเด็กๆรับมอบ และได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่