องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน หมู่ 4 ตำบลต้าผาหมอก อำเภอลอง และติดตามโครงการก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน หมู่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

              วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ ก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน หมู่ 4 ตำบลต้าผาหมอก อำเภอลอง และติดตามโครงการก่อสร้างฝายกล่องเกเบี้ยน หมู่ 4 ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่