องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( CoST ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเมธภีพัทธ์ สุขทั่วญาติ ผู้อำนวยการกองคลัง นายประสพ สีนุย หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ ( CoST ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนางสุดรัตน์ รักจันทร์ คลังจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมและติดตามโครงการ ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทั้งนี้ สำนักงานคลังจังหวัดแพร่ได้คัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบน้ำยม หมู่ที่ 8 ตำบลแม่หล่าย เชื่อม หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ยม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 638 เมตร หนา 0.20 เมตร เชื่อมต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม รวมมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,920 ตารางเมตร ให้เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) และแนะนำให้มีการเปิดเผยข้อมูลโครงการก่อสร้างตามคู่มือการดำเนินการโครงการ