องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

             วันที่ 5 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองช่าง อบจ.แพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ “ตำรวจพันธุ์ดี” ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ บริเวณมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริให้ข้าราชการตำรวจ ครอบครัว และประชาชน ได้มาศึกษาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ