องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จัดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข)

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่ จัดการอบรมโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอและระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ครู ข) ระหว่างวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2567 ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยนายสุทธิพงษ์จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมพร้อมกันทุกจังหวัด ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting