องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดประชุมบูรณาการร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , กรมป่าไม้ และเทศบาลแม่ลานนา เ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้จัดประชุมบูรณาการร่วมกับ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , กรมป่าไม้ และเทศบาลแม่ลานนา เพื่อร่วมกันแก้ไข้ปัญหาของประชาชน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย