องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                 วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดพิธีมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยได้รับเกียรติจากนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน ซึ่งนายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ตั้งงบประมาณตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 โดยกำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส โดยในการมอบเงินช่วยเหลือในวันนี้มีจำนวน 150 ทุน แบ่งออกเป็น นักเรียนระดับเด็กเล็ก อนุบาล ประถมศึกษา จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท และมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท