องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองสวยน้ำใสลำน้ำแม่ถาง – ลำน้ำแม่หล่าย อำเภอร้องกวาง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายโชคชัย พันศิริวรรณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการคลองสวยน้ำใสลำน้ำแม่ถาง – ลำน้ำแม่หล่าย อำเภอร้องกวาง และอำเภอเมือง จังหวัดแพร่