องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดเหมืองค่า ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส.

               วันนี้ 17 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายปรีชา สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ทำความสะอาดวัดเหมืองค่า ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ ตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สืบเนื่องจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือทำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัด ด้วยแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสมัครเข้าร่วมโครงการ ด้วยการจับคู่กับศาสนสถานในพื้นที่ จำนวน 2 แห่งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้จับคู่กับวัดหลวง และวัดเหมืองค่า ในการทำความสะอาดครั้งนี้ ได้นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดพ่นทำความสะอาดชะล้างฝุ่นละอององค์พระธาตุ หลังคาอุโบสถ ลานวัด ขัดล้างห้องน้ำ ห้องสุขา ทำความสะอาดศาลา หอพิพิธภัณฑ์ และอาณาบริเวณศาสนสถาน (ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม)