องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ให้กับหน่วยบริการแต่ละอำเภอ และมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ให้กับหน่วยบริการแต่ละอำเภอ และมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่

             วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบเงินสนับสนุนงบประมาณของกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่ให้กับหน่วยบริการแต่ละอำเภอ และมูลนิธิคนพิการจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่