องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญชวนลดขยะง่ายๆ ตามหลัก 3R Reduce, Reuse, Recycle เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชิญชวนลดขยะง่ายๆ ตามหลัก
3R Reduce, Reuse, Recycle เพื่อช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่