องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ

วันที่ 23 กันยายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายวัฒนา ผาทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองกองช่างและเจ้าหน้าที่กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับคณะอนุกรรมการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง พิจารณาคัดเลือกโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0027 บ้านไผ่ล้อม – บ้านสวรรค์นิเวศน์ ยาว 5,711 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,266 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นโครงการการก่อสร้างเพื่อสุ่มตรวจ โดยตรวจเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง และลงพื้นที่จริง