องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดแพร่ นำโดย นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามการดำเนินงานฯ ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวังชิ้น, อำเภอลอง, อำเภอร้องกวาง และอำเภอเด่นชัย