องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดแถลงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดแถลงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ.2563 ต่อสื่อมวลชน โดย ชี้แจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranperancy Assessment : ITA) ประจำปี 2563, การดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดแพร่, ศูนย์รับแจ้งเหตุการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 1669, การก่อตั้งโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น