องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต้อนรับนายปรีชา สุขรอด ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และศึกษาดูงานการแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแพร่เอ็กพอร์ต ณ ศูนย์การแปรรูปอาหารจังหวัดแพร่