อบจ.แพร่ ร่วมประชุมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 11 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่าย บริหารงานทั่วไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยมีนายลิขิต จันทร์ยอด ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสองจังหวัดแพร่ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนผู้ใช้น้ำ ร่วมการประชุมดังกล่าว และนายสนิท เวียงนาค สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขต 1 อำเภอสอง ร่วมติดตาม
ทั้งนี้มีวาระการประชุมที่สำคัญ 3 เรื่อง เรื่องที่ 1 เพื่อ คัดเลือกคณะกรรมการบริหารโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แก้มลิงบ้านหล่าย หมู่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำภอสอง จังหวัดแพร่ เรื่องที่ 2 เพื่อขอขยายพื้นที่การส่งน้ำ เพิ่มอีก 350 เมตร ให้ไปถึง เหมืองทุ่งบ้าน ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เรื่องที่ 3 ขอใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่ ไม่ได้สูบน้ำ ให้ส่งกระแสไฟฟ้าไปใช้ในครัวเรือน พื้นที่บ้านคุ้มครองธรรม หมู่ 2 บ้านต้นผึ้งหมู่ 11 และบ้านหล่าย หมู่ 12 ได้รับประโยชน์จำนวน 500 ครัวเรือน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบทั้ง 3 เรื่อง สถานที่ประชุม ณ ศาลาสถานนีสูบน้ำแก้มลิงบ้านหล่าย หมู่ 12 ตำบลบ้านกลางอำเภอสอง จังหวัดแพร่