อบจ.แพร่ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่

วันที่ 27 เมษายน 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวสุรีย์ ทาประเสริฐ เลขานุการนายก อบจ.แพร่ ร่วมเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนเป้าหมายในการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดแพร่ ในพื้นที่อำเภอร้องกวาง ทั้งนี้ จังหวัดได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค และส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ ปลูกผักสวนครัว โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมดังกล่าว