โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินของหน่วยงาน

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุและการปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินของหน่วยงานและโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่