โครงการมหกรรมสร้างสุขภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อำเภอสอง จังหวัดแพร่

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการมหกรรมสร้างสุขภาพเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสองจังหวัดแพร่ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการจัดกิจกรรมมหกรรมสร้างสุขภาพ เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน จังหวัดแพร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสุขภาพของเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน รณรงค์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ของประชาชนในพื้นที่ และสร้างความตระหนัก สร้างกระแสการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่