โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดแพร่ : งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

วันที่ 4 กันยายน 2566 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรและส่งเสริมพัฒนาพืชสมุนไพรจังหวัดแพร่ : งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ณ ถ้ำผานางคอย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประชาชนบ้านผาหมู หมู่ที่ 8 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ รวมจำนวน 50 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้นักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นร่วมมือกันสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรเป็นคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ บรรยายให้ความรู้เรื่องทรัพยากรป่าไม้ การรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ความเป็นมาของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ การดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และแบ่งกลุ่มลงพื้นที่สำรวจข้อมูล จัดทำขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากร จัดทำรหัสพิกัด แผนผังแสดงขอบเขตและตำแหน่งของทรัพยากร เรียนรู้ข้อมูลพรรณไม้ ประเภทต้นไม้ จัดทำรหัสประจำต้นไม้ เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ต่อไป