โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายอนุวัธ วงศศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมี จ.อ.พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กล่าวรายงาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง การทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาการศึกษา แผนพันฒนาสุขภาพและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา โดย นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่