โครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาเป็นเมืองอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม โดยมี เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมการอบรม ณ ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่