โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) รับเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ ระดับดีเลิศ ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practicce) จังหวัดแพร่

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางสาวปวีณา ใจกระเสน ผู้อำนวยการสถานศึกษารับมอบเกียรติบัตร รางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์) โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรและเครือข่ายการพัฒนาการศึกษาจังหวัดแพร่ ในการนี้ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ บรรยายพิเศษ เรื่อง ความสำคัญของเครือข่ายการจัดการศึกษากับความร่วมมือการบูรณาการจัดการการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่จังหวัดแพร่ ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่