ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง พ.ศ.2561

 • โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/15 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Yr10pCc5jSQV-BbZDBUv7P-MpzYSfUNo

 

 • โครงการจัดจ้างทำอาหารกลางวันและอาหารเย็นสำหรับผู้เข้าร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 8,400 ชุด ในวันที่ 10 มกราคม 2561 พร 51009/17 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1AU00ph7FgFW4yRcGwJP5frJuSlxGcNXz

 

 • โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สายดรงเรียนเชตะวัน ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/23 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1vvu2jXGxsjwY7oA0OHnYzEbQkrPKRcBE

 

 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0003 บ้านลูนิเกตุ – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/24 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1JNfPv62ncBHPWmGem-9ia5GUWNsaf7Do

 

 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านป่ากล้วยใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเวียง เชื่อมหมู่ที่ 4,7 ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/25 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=16MrikF3cj6QKG_gyO8SgJlJCiKOhif3k

 

 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/26 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1EvpmA1aDqKqbXuIP3pcRHqZSeArCnngv

 

 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/29 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=17vcugFkUtXkLHswHeS2MpHSrDCeUbueN

 

 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยผาปูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกี้ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/31 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=16qOVqpxHGMEhlR6fT3mKLwVGmJZS3ekq

 

 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านไผ่ย้อย (แพะหนองดู่) หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำเลาเชื่อมถนนลูกรังสายบ้านเวียง หมู่ที่ 14 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/33 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1BXVWVO6bZt7ueKkpKTTuK20OUFoYS6fB

 

 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการค่าถมดินลูกรังพร้อมบดอัดถนน สาบเลียบห้วยแฟน หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ ถึง หมู่ที่ 11 ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/37 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1pd7lCGpbIxsMw4MwpTNSnWWKs-JGk2Ij

 

 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา พร 51009/39 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=188NotRq9aVo03ga_noG3BmRsTktfThhP

 

 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง สายตำบลทุ่งน้าว ตำบลแดนชุมพล เชื่อมตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/40 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1cshmlZaZBLt_s5rLhi5bUJjtyDU1dKG4

 

 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0003 บ้านลูนิเกตุ – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/42 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1_Tx0Ypckm4qEv3ouRjTxvMsxmHqMTr2y

 

 • โครงการจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/44 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1BAwwmSQjj7c9UpOhrUhfN1qF2lwzjydY

 

 • (ร่าง) โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/46 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Nbyn4-Bqm324E3vriy1BHAzLFtThQhr9

 

 • โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถเทเลอร์ชนิดหางปลา หมายเลขทะเบียน 81-4288 ยี่ห้อ ISUZU จำนวน 2 รายการ พร 51009/54 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1gPS3-qZzEH0mFD6ZSXO_ogzH0ZLZQf_n

 

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยผาปูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกี้ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/55 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1UJFl6llWAtNKXYWinLQeTQlUzPWnxCXI

 

 • โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง สายตำบลทุ่งน้าว ตำบลแดนชุมพล เชื่อมตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/61 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ls14QSAejsEGHrNZDvAHczM0H0p42wVd

 

 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กห้วยผาปูด หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกี้ ตำบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/62 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1I7Ca0Pow4k_miK3k6QGkGiX4eKSNec32

 

 • โครงการจ้างรื้อถอนโครงสร้างป้ายซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ร.9 บริเวณทางเข้าอำเภอเด่นชัย ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/67 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1MeOQQC5GRHgPrawZG6LR78CajSMxk9b6

 

 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/71 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1h2M7x5vI3Hum3NVnI6tg4yyRV34TcHXW

 

 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย แม่พุง – ปางไฮ – นาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/80 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=177dbkw8vPMaAk2gXCZqyRhWcKnfxJtBl

 

 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/81 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1MhzIyu03rRdf908hmwHis5SOto7bRD4H

 

 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลากเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/90 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1wz5bpb0EKB9xRRvgQYmNaUYrPxZ524hg

 

 • โครงการถมดินลูกรังพร้อมบดอัดถนน สายเลียบแม่น้ำยม หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/96 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1f03lrMyCRM99t4JCKjbc1FCJe_jKiJev

 

 • โครงการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล จำนวน 3 คัน พร 51009/108 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=101IH0xfJt8bH8usdiDQFM9VJcSy5606X

 

 

 • โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/111 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1IMYL8IcDEFadbj46rz34-2ar9wIAtXp_

 

 • โครงการจ้างก่อสร้างรั้วพร้อมประตูโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/114 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=11qas1vaE7BhaY-VQSUuvzCRTehMWD8vP

 

 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย แม่พุง – ปางไฮ – นาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/115 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1kyPelqu9xCY-oY74NJ6U8myEZPsuzlzB

 

 • โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/116 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1izBTT9fj-vAaDeoVa9PmOJA09AprcUZu

 

 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายป่าไผ่ – ปางไอ – วังแฟน หมู่ที่ 11 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/120 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1P4jObNFBnjN5xiO9PlB6M5vWiseMdi01

 

 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถหัวลาเทเลอร์ชานต่ำ จำนวน 1 คัน พร 51009/125 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1PXWKxuOCFBk33eGhQX2r1HxSYyQ1nxXv
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ พร 51009/127 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=12DVlY8Mjbhj0N7Jbxd-Xud3d8lDG4MVr
 • โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องปุ๊ก ระหว่างบ้านร่องบอน หมู่ที่ 1 และบ้านปากกาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/131 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1AqTa71Rp9LojiYuXnM4GEo9UBPK49CMC
 • โครงการจ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 128 ยี่ห้อ KOMATSU รหัสพัสดุ 018-43-0005 พร 51009/139 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1VatstVzt4ZV18qQnrm1cxXC7d6sKqgR0
 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยน ลำห้วยร่องปุ๊ก ระหว่างบ้านร่องบอน หมู่ที่ 1 และบ้านปากกาง หมู่ที่ 2 ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/140 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=14iWPj7wl8JB5zqu2LJfB_j5nNP7MQrxK
 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/141 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ce5jpMVvkGk3vOia2woxS92rC3ICNHXG
 • โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนและขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแม่แขม บ้านค้างตะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/152 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1sROa7GJ-u6sI80whoBmduqfWhlpOVyKr
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายผ่าไผ่ – ปางไฮ – วังแฟน หมู่ที่ 11 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/153 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1cZwX6Nc0O8ybz9RRYtPuao3eu-J8yfYf
 • (ร่าง) โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/154 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1hQWvEjwFvBpP4wzg8WdM9S87MGsRQa0E
 • (ร่าง) โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/155 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ljk_kyONgvr_Of2iEBNIG6ibHx6v7088
 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างอาคารเกียรติยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 1 หลัง พร 51009/159 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1LkLz07rU1Z2Z3qXm8Ox5mj6rA-jVsl2z
 • โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป่าแต้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนสายสวรรค์นิเวศน์ – แม่ยม เขตติดต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/160 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1kjhlLyL7d1ffDw7bMghTSo61JY90HiId
 • โครงการจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 พร 51009/161 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ePniTTT9G2Lik0a7V8rUZQgZ21RapS3S
 • โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศไม่ประจำทาง โครงการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดแพร่ ศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดระยอง กรุงเทพมหานครและจังหวัดนครปฐม จำนวน 4 คัน พร 51009/163 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1F8atY2BRxdeGJkl9EfFwy1tHBX7OMxwe
 • (ร่าง) โครงการจ้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตำบลน้ำชำกับตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/164 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1sV2VnLvIZrLz6ek4C6EIPrHrjdv4w02f
 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/169 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1_eVl7ULTc72ypP-P2UWft6ScCQgbsd2B
 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/171 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Yz0U6cq23gbedq7uyPvkZwC7_IICZ6T6
 • โครงการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/172 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1hwMi1jbn5w4QCrhpZodQhe8dTWF0yvaC
 • โครงการจ้างเสริมผิวทางถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตตำบลน้ำชำกับตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/173 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1rNzYNBOmb7tcK0MeTLFUVWbtL30z0q-N
 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนและขุดลอกหน้าฝายลำห้วยแม่แขมบ้านค้างตะนะ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/177 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=12LnRcoejhLhh_sKEPvNkfhS7RjfKZZ0o
 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการขุดลอกลำเหมืองลาว หมู่ที่ 1,2 ตำบลน้ำชำ เชื่อมหมู่ที่ 7,8 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/181 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1OrAmT4VBi8SZck8JTwU9TIjXDf_SONZl
 • โครงการจ้างซ่อมแซมอาคารสระว่ายน้ำ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/188 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1erfX3RAPzCgConbhivsE0nb2ekKggXd0
 • โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป่าแต้ว หมู่ที่ 1 เชื่อมถนนสายสวรรค์นอเวศน์ – แม่ยม หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/194 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1HP8EOMiSu4yvY2sMsNTrAx4vL_C0tC9t
 • โครงการก่อสร้างอาคารเกียรติยศโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นไชยวิทยา จำนวน 1 หลัง พร 51009/195 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1nRmpP6YS7CQX1GWyX2IX3aO3lbvzANRJ
 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น กับตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/197 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1B3vr-jeEJAKC5JFLWKHrF1ZV75zjXklS
 • โครงการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 11 รายการ พร 51009/198 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ES7YACt9d4heWsruDE4bRPXk6xnzKt1W
 • โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย แม่พุง – ปางไฮ – นาใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/203 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Mm8v6zbgCocrskkeL5I55OEtdblVs6rh
 • (ร่าง) โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ลำเหมืองร้อง ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 – 7 ตำบลบ้านเหล่าเหนือ เชื่อมตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/205 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1GQYvZbgn9SOKvqQPah5Ci6E2wFBhXbr9
 • โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/208 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1CDOyy_9niLIoV7jV6dfM47nz0aGIHyWA
 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 69 รายการ พร 51009/213 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1eC-yTpRgT7zRMJKJrCNaaG94pVhuSroz
 • โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. และบ่อพัก คสล. ลำเหมืองร้อง ถนนเชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 5 – 7 ตำบลบ้านเหล่าเหนือ เชื่อมตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/222 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=17iaGOunOUCAyhOmPvI6zAdLPFmi5LDYt
 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ 1-0002 บ้านทุ่งน้าว – บ้านป่าแดงใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/261 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=16HRQSIcefRcLZYUajOFrY4hyz0eAznBM
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร 51009/263 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1T6Y7MptNOSU2r5o7xraAC5vaPjj1f7Fe
 • โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น กับตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ พร 51009/267 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1W_fXOEH2B-CfLFIAzl4MfYyaN31PDyS6
 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง – ลานกีฑา กว้าง 10.20 เมตร นาว 400.00 เมตร สนามฟุตซอล กว้าง 24.95 เมตร ยาว 45.30 เมตร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/304 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1QfxnbWyh8Q5g-7xFzmVOEh9szVBc2Qt3
 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ 1-0002 บ้านทุ่งน้าว – บ้านป่าแดงใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/322 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1VCuwQFjD4W9MGwt5kxPXW60zxo0G0e_x
 • โครงการจ้างขยายไหล่ทางพร้อมรางระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลม – บ้านถิ่น จำนวน 4 ช่วง พร 51009/324 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1WM_e4V7m4hGJLG6V4CAo69-qA92ZzyEg
 • (ร่าง) โครงการจ้างขุดลอกลำห้วยศาลาขึดพร้อมทำรางระบายน้ำ คสล. บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/343 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1T47tAX7w4V57odly_9Umrj3iLWI72HWr
 • (ร่าง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด พร 51009/355 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1xZYSSjLhZ41CE7z26nTseeJsVDSvYeN5
 • โครงการจ้างขยายไหล่ทางพร้อมรางระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลม – บ้านถิ่น จำนวน 4 ช่วง พร 51009/356 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1zhEbSJMo3lvuVo5j3BNjGswQVHtt0QJj
 • โครงการจ้างขุดลอกลำห้วยศาลาขึดพร้อมทำรางระบายน้ำ คสล. บ้านร้องแหย่ง หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 3 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/358 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1NrGYgsTJ2WTAdwk87XpQY2QY27ClHGZ1
 • (ร่าง) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนาดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 21 ตัน กำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร 51009/360 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1eDZboSd6kR71VnsUF5lxgK7QzAv7FFU2
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ัน 6 ล้อ พร 51009/371 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1eaZbxytowrjkrS05HyscNfxCdpgA8p-5
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกเทท้าย 10 ล้อ ขนาดน้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 21 ตัน กำลังไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า จำนวน 1 คัน พร 51009/373 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1IhBFAejmyIBKirvPlBVZtdGRyvwO5zsq
 • โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน 1 ชุด พร 51009/374 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1mMFdTrKj0n6pcozWEFanFKkK8ROW_Pnz
 • (ร่าง) โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ 1-0038 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/380 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=119qGw0ULaTyKS3YvZbL3Uijs_KPhl_WW
 • (ร่าง) โครงการจ้างซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ 1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัต อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/382 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1RAR8CsdakIHG0Dk9viTh7_XgN4SBpb05
 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง – ลานกรีฑา กว้าง 10.20 เมตร ยาว 400.00 เมตร สนามฟุตซอล กว้าง 24.95 เมตร ยาว 45.30 เมตร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/401 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=16iLFAiGywTihQpu9tJpithIIgnwT7uGW
 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/402 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Kpzc1kV2qnUtY99WWpDjmJ_3DMxzTaOp
 • โครงการซ่อมบำรุงถนนลาดยาง สาย พร ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/404 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Gj6JDIqEMV9blBwlT7aSb1mqBr9IZucc
 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/410 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1fULWm0EBGB_EdLaKQI6XHq9ku5a4jwaU
 • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/429 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1IzvDmDjX7v7S96tmY7wLu_Rz8DyjMxJd
 • (ร่าง) โครงการปรับปรุงลู่วิ่ง – ลานกรีฑา กว้าง 10.20 เมตร ยาว 400.00 เมตร สนามฟุตซอล กว้าง 24.95 เมตร ยาว 45.30 เมตร ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/430 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1NeLi9Sc82TMg5WzDZyQpvzuXOlNOHFfA
 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พร ถ.1-0039 สายบ้านแม่จอก – บ้านหาดผาคัน อำเภอวังชิ้น – อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/591 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1Z7LYbqURQb5rUC6KQl5PZjYVdKhl_T7R
 • โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร ถ.1-0039 สายบ้านแม่จอก – บ้านหาดผาคัน อำเภอวังชิ้น – อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/599 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1C36bTX0PvyDz22qgaTGEvmtBvCM2u71m
 • การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 คัน พร 51009/650 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1q14c_W-K3PTNa6qtOyy-EBM2J3O8UOqf
 • (ร่าง) โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/762 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ufedUO9Ic2M-vq-rrkOkOh0O_XyVpNqV
 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สายทาง สาย พร ถ.1-0030 บ้านทุ่งอ่วน – บ้านกวาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/763 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1qnF5XPxHkO8X91VaVBMBV3v5cogB4o6l
 • โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สายทาง สาย พร ถ.1-0030 บ้านทุ่งอ่วน – บ้านกวาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/790 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1zMfv_Nfa5iC9sw-oHMjU3ZYRN4w5Z6Rq
 • โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/794 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1GI5-nUDxXi6U4tm48PwNxAvbmmKpwc37
 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/830 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1ZHLsoBWKAOU5x7sUGNGHt_GJoRszysvA
 • (ร่าง) โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านกวาง และตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/841 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1EeDDDL_g6AlTePF9Iv3sf4CZn2xEcNpo
 • โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/842 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1LU8DNxeZTt7uGfAfV9lBWwwgX03-GL9G
 • (ร่าง) โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอเนกประสงค์ (โรงยิมพละ) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/845 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1hcI-ngU9yQSIyUKRQ_tjlLHy0dlj4m5j
 • โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย พร ถ.1-0009 บ้านแม่ยางโทน – บ้านแม่ยางเปี้ยว อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/857 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1yl5s7kIut0OjLmbUnwRiLM2PIi7rNjXN
 • โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านกวาง และตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/864 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1umWQpG6tkV0BHj7EGY7wLuKh2LLrtY0V
 • โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านปงพร้าว หมู่ที่ 6 ตำบลร่องกาศ ถึงบ้านสบสาย หมู่ที่ 4 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/937 ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่ https://drive.google.com/open?id=1MMmhkAwRr2ktvxw1WFe3r-zdcOOuP0IP