ประกาศจัดซื้อ – จัดจ้าง พ.ศ.2562

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเต่า ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/761 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2m1jlpq

 • ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง การขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประเภทครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 15 คัน พร 51009/719 ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2kb2sbb

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยเต่า ตำบลร้องเข็ม อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/698

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2L7hER5

 •  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน แบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 เตา พร 51009/677

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/33ST79I

 • สรุปประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสรืมเหล็กบริเวณศาลาประชาคม พร 51005/1527

  ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ค่ะ http://bit.ly/2zbFMLN

 • เอกสารประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) พร51009/659
  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ.http://bit.ly/2KFtikX

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารห้องสมุดของเล่นเด็กและลานวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/644

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2YIfsDj

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องรับแจ้งเหตุและั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/635

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/331pl2p

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมารถบัสปรับอากาศโครงการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 8 รุ่น พร 51009/613

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/333r87d

 • เอกสารร่างประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประชาสัมพันธ์ พร 51009/608
  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ https://drive.google.com/…/1wfBxRq5ew5Zg_29TdJfjYHiCX…/view…

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องฮ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/574
  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XYBWo0

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า ช่วงเขตพื้นที่บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/568

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2JBDWsc

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปรับปรุงของเล่นเด็ก อุปกรณ์ออกกำลังกาย ม้านั่ง รั้วรอบสวนสาธารณะ ห้องสุขา ศาลา เวทีเต้นแอโรบิค พร 51009/566

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XRVGoi

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องฮ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/557

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2JxO3ys

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/550

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2RYJoJF

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย พร ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/538

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/32c1mgz

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/537

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Jd2PLQ

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางรินระบายน้ำถนนสาย พร ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า ช่วงเขตพื้นที่บ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/535

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XNmWIK

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ปรับปรุงของเล่นเด็ก อุปกรณ์ของเล่นเด็ก อุปกรณ์ออกกำลังกาย ม้านั่ง รั้วรอบสวนสาธารณะ ห้องสุขา ศาลา เวทีเต้นแอโรบิค พร 51009/534

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Xo547X

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย พร ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/519

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2KIfRmJ

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลน้ำเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/517

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2LpKCMW

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร ถ.1-0044 บ้านป่าไผ่ – บ้านสลก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/508

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2xbHwDJ

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/252ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2TQtqoX
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ ประกวดราคาซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ พร 51009/503

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/31XnqeK

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนน สาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลง – บ้านถิ่น (บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว – บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/482

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XdDvgG

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ พร 51009/486

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/31vPQfv

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0044 บ้านป่าไผ่ – บ้านสลก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/476

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2ZnOwcN

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ.1-0027 บ้านไผ่ล้อม – บ้านสวรรค์นิเวศน์ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/475

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2XG49vw

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สาย พร.ถ.1-0046 บ้านวังแฟน – บ้านแม่แปง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/432

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2K3cUN3

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/455

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2WLa6tT

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ สาย พร.ถ.1-0046 บ้านวังแฟน – บ้านแม่แปง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/453

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2wEirB8

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ถนน สาย พร ถ.1-0031 บ้านนาแหลม – บ้านถิ่น (บ้านนาแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกวาว – บ้านปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/451

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2IhVhpw

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณอาคารเรียน 4 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/439

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2KfJVFl

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางริน คสล. ลำเหมืองทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/418

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Qn5ipe

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งแต่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/419

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2wdV2WT

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องฮ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/413

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Wd8IQP

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดของเล่นเด็ก และลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/411 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Wquzo1

   

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/405

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2HIjyVt

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์และถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณอาคารเรียน 4 ชั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/402

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2JvnCf6

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/401

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2K1nZh9

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ ประกวดราคาซื้อค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยน บ้านศรีใจ หมู่ที่ 8 ตำบลต้าผาหมอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/292

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2UlOZ1e

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย พร.ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม – บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/293

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2VgXy9P

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อมตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/295

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2G1qi16

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ ประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ พร 51009/302

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2UzBZA2

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 13 ตำบลร้องกวาง เชื่อมตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/318

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Iyl2ER

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงอาคารห้องสมุดของเล่นเด็ก และลานวัฒนะรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/338

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2UMGPdt

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งแต่หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยางตาล เชื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/350

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2YaBmPN

 • ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย)

  พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร 51009/355

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/305teBO

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยแม่สอง หมู่ที่ 11 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/366

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2PVMFbt

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/367

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Yh31yp

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนลำห้วยร่องฮ่าง หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/384

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Q4dg6t

 • ประชาสัมพันธ์เอกสารร่างประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  พร. 51009/333 ลว. 23 เมษายน 2562 รายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการประมูลประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 14 รายการ

  พร.51009/325 ลว. 23 เมษายน 2562 รายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้ัรบจัดสรรและรายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ร่างขอบเขตรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  พร. 51009/323 ลว.23 เมษายน 2562 รายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราครากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงานแบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน สาย พร.ถ.1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม-บ้านน้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

  พร 51009/326 ลว. 23 มีนาคม 2562 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สายทาง สาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/264

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2FFQkqq

 •  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง หมู่ที่ 6 ตำบลปากกาง ถึงบ้านนามน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/250

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2JtfPzn

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด พร 51009/247

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2W94iqj

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย เชื่อม ตำบลบ้านเหล่า – ตำบลดอนมูล – ตำบลสูงเม่น พร 51009/245

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2W7zd6j

 • เอกสารประกาศขายทอดตลาดพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 158 รายการ พร 51009/241

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2TfV7mf

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สาย สาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/227

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2VVH7j4

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/214

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2u3HNqP

 •  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย เชื่อม ตำบลบ้านเหล่า – ตำบลดอนมูล – ตำบลสูงเม่น พร 51009/201

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Ur8EZi

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/196

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2EVqFcX

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางระหว่าง บ้านปากปง หมู่ที่ 6 ตำบลปากกาง ถึงบ้านมน หมู่ที่ 2 ตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/195

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2SMDudr

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 4 จุด พร 51009/191

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2tSzA8Y

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อ หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/1020

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Tsny4f

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ จัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนบ้านเกี๋ยงผา หมู่ที่ 4 ตำบลต้าผาหมอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/176

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Tdbswx

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานกองช่าง ขนาด 15 คัน พร 51009/173ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2tOVQQM
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านน้ำฮอก ตำบลบ้านเหล่า เชื่อม หมู่ที่ 7 บ้านดอนมูล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/156

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Vmb9MM

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานกองช่าง ขนาด 15 คัน พร 51009/155

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2SrL9gR

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/179ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2NF6Klk
 •  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง และรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่ จัดซื้อค่าวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างฝายหินกล่องเกเบี้ยนบ้านเกี๋ยงผา หมู่ที่ 4 ตำบลต้าผาหมอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/148

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2NlTIcm

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/139

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2NgkRxa

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง – ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/137

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Nh9tRL

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ งานพื้นผิว-ลานกีฬา วัสดุยางสังเคราะห์ งานทาสีพื้นผิวบริเวณทางเดินเท้ารอบลู่วิ่งและบริเวณหน้าอัฒจันทร์ งานเจาะรูน้ำทิ้ง รางระบายน้ำลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กลอดผ่าน ลู่วิ่ง งานเปลี่ยนฝารางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล พร 51009/109

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Gnziir

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง – ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ พร 51009/102

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2BmoixI

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/101ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Bl2ZN9
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแช่ฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น เชื่อมบ้านหาดผาคัน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/99

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2GdyWe5

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/89ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Db7WrH
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/94

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Go7Lg7

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/93

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2SbrW7V

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอล 1 ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/82

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2S10BFm

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงระบบประปาสำนักงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พร 51009/80

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2Tnxl8K

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแช่ฟ้า หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น เชื่อมบ้านหาดผาคัน หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/79

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2RqtCFE

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนะรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (บ้านกอเปา) ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/78ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2sWpXFM
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พร 51009/73

  ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2UlFCdq

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี

  ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารดรงยิมแฝด ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/63 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2WaPatb

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/62 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2ModqUp

 • ประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร 51009/60 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2CLN0aT
 • ร่างประกาศเชิญชวน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบริการเครื่องมือและน้ำมันหล่อลื่น (โมบาย) พร้อมติดตั้งหลังคาและชุดอุปกรณ์ ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน พร 51009/39 ดาวน์โหลดชุดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้นะคะ http://bit.ly/2DdqfxO
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารโรงยิมแฝด ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/28 รายละเอียด

 •  เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ 1-0017 บ้านสะเลียบเหนือ – บ้านอ้อย อำเภอหนองม่วงไข่ – อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/18 รายละเอียด
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ 1-0003 บ้านลูนิเกต – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/16 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0035 บ้านน้ำริน – บ้านห้วยแม่ต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/871 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ 1-0017 บ้านสะเอียบเหนือ – บ้านอ้อย อำเภอหนองม่วงไข่ – อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ พร 51009/867 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) สาย พร.ถ 1-0003 บ้านลูนิเกต – บ้านหนุนใต้ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/866 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านกวาง และตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/864 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน ร่างประกาศและเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอเนกประสงค์ (โรงยิมพละ) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร 51009/845 รายละเอียด
 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลางในการจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นที่ตำบลบ้านเหล่า ตำบลบ้านกวาง และตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ พร 51009/841 รายละเอียด

 • เอกสารตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตของงาน แบบรูปรายการก่อสร้างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร 51009/842 รายละเอียด
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ร่างขอบเขตงานแบบรูปรายการก่อสร้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ – บ้านปากจอกตะวันตก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ พร 51009/830 รายละเอียด
 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารราคากลาง โครงการก่อสร้างดาดลำเหมืองสายทุ่งผักแว่น หมู่ที่ 9 บ้านหนุนเหนือ เชื่อมบ้านหนองสุวรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง จังหวัดแพร่ พร 51009/794

  รายละเอียด

 • ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและเอกสารราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยางในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 37 สายทาง สาย พร.ถ.1-0030 บ้านทุ่งอ่วน – บ้านกวาง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ พร 51009/790

  รายละเอียด