Webboardหมวดหมู่: ติดต่อสอบถามขอสอบถามข้อมูลเพื่อนำไปศึกษาในการทำรายงานค่ะ

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนิสิตชั้นปีที่ 3 จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดิฉันได้ศึกษาผลงานเรื่อง โรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ (การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) เพื่อนำไปใช้ในการทำรายงานของวิชา การบริหารจัดการองค์กรบริหารท้องถิ่นไทย อยากสอบถามว่า โครงการโรงเรียนบริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่(การบริหารจัดการน้ำแบบพึ่งพาตนเอง) ผู้นำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ใช้หลักการอะไรที่ทำให้โครงการนี้ประสบผลสำเร็จ ขอบคุณค่ะ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0-5453-2485-8 ต่อ 125 คะ