Webboardหมวดหมู่: ติดต่อสอบถามรางวัลที่ อบจ.แพร่ได้รับทั้งหมด

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดิฉันเรียนวิชาการบริหารกิจการท้องถิ่นและสนใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการท้องถิ่นของ อบจ.แพร่ อยากทราบว่าทาง อบจ.แพร่ได้รับรางวัลการบริหารกิจการท้องถิ่นอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้รับรางวัล 1.ปี 2562 รางวัลชมเชยด้านการจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย โครงการจัดทำทำเนียบแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice)จากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ 2. รางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระดับ AA) ประจำปีงบประมาณ 2562 (ITA Awards) 3. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท่องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รางวัลที่ 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภททั่วไป)