ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1091 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All in one solar street light)แบบเสากิ่งเดี่ยว เพื่อติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 20 สายทาง จำนวน 254 ชุด
วันที่ประกาศ : 2021-08-24
ดูประกาศ..
1092 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน(All in one solar street light)แบบเสากิ่งเดี่ยว เพื่อติดตั้งบนถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ 8 สายทาง จำนวน 65 ชุด
วันที่ประกาศ : 2021-08-24
ดูประกาศ..
1093 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ สำหรับใช้ประจำสำนักงานกองช่าง โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-08-23
ดูประกาศ..
1094 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดหาติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณภายในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่บ้านไผ่ย้อย จำนวน 15 จุด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-08-23
ดูประกาศ..
1095 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อจัดหาติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณสถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และบริเวณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(1669)อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 16 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2021-08-23
ดูประกาศ..
1096 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
วันที่ประกาศ : 2021-08-20
ดูประกาศ..
1097 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์อะไหล่รถขุดตักตีนตะขาบ (ชนิดแขนยาว) หมายเลขทะเบียน ตค 1735 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-08-20
ดูประกาศ..
1098 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-08-20
ดูประกาศ..
1099 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-08-20
ดูประกาศ..
1100 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างโครงการตีเส้นจราจร ถนนสาย พร. ถ. 1-0020 บ้านแม่คำมีตำหนักธรรม-บ้านน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยตีเส้นจราจรถนนช่วง กม. 0+000 ถึง กม.6+770 (เป็นช่วงๆ) ระยะทางดำเนินการ 5.450 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า1,308 ตารางเมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-08-16
ดูประกาศ..