ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ยกเลิกประกาศเชิญชวน (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร่องแค ม.7 ต.น้ำชำ เชื่อม ม.3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขนาดกว้าง 4.00-5.00เมตร ยาว 888.00เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,134ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-07-10
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านร่องแค ม.7 ต.น้ำชำ เชื่อม ม.3 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ ขนาดกว้าง 4.00-5.00เมตร ยาว 888.00เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,134ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-07-10
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานซอย 22 ขวา ม.5 ต.ทุ่งกวาว เชื่อม ม.5 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ขนาดกว้าง 5.00เมตร ยาว 275.00เมตร หนา 0.05เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,375ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-07-04
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-05-02
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหินเรียงยาแนวลำเหมืองหิต หมู่ที่ 9 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 153.00 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-05-02
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สูง 3.50 เมตร ยาว 40.00เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-04-24
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สูง 3.50 เมตร ยาว 40.00เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-04-24
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สูง 3.50 เมตร ยาว 40.00เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-04-24
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารระบายน้่ำห้วยร่องกอก ม.3 ต.เด่นชัย เชื่อม ม.5 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขนาดกว้าง 10.00เมตร ยาว 21.80 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-03-30
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ยกเลิกประกาศเชิญชวน
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารระบายน้่ำห้วยร่องกอก ม.3 ต.เด่นชัย เชื่อม ม.5 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ขนาดกว้าง 10.00เมตร ยาว 21.80 เมตร ตามแบบแปลนของ อบจ.แพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2023-03-30
ดูประกาศ..