ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0038 บ้านห้วยอ้อ-บ้านปากจอกตะวันตก อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 2 ช่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-11-29
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ กองสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-11-29
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-11-28
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสำนักงาน ห้องกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (อาคาร2 ชั้น 1) ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-11-25
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวััดแพร่ ขนาดความยาวสันฝาย 20 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวััดแพร่ ขนาดความยาวสันฝาย 20 เมตร สูง 1.50 เมตร ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 600 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง เชื่อม หมู่ที่ 4 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2022-11-23
ดูประกาศ..