ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


21 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..
22 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในภารกิจส่วนกลางของกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..
23 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น แก๊สหุงต้ม (LPG) ขนาดบรรจุ 48 กิโลกรัม จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-10
ดูประกาศ..
24 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ท่อระบายน้ำ จำนวน 72 ท่อน และ หินคลุก จำนวน 1,844 ลบ.ม.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.สูงเม่น เชื่อม ม.5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 3 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
25 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,350 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.ห้วยอ้อ เชื่อม ม.1 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
26 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
27 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 850 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ่อขยะ หมู่ที่ 11 ,14 ตำบลห้วยอ้อ เชื่อมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
28 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ท่อระบายน้ำ จำนวน 72 ท่อน และ หินคลุก จำนวน 1,844 ลบ.ม.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.สูงเม่น เชื่อม ม.5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 3 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
29 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,350 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.ห้วยอ้อ เชื่อม ม.1 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
30 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..