ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


31 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโรงพยาบาลชุมชนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
32 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 850 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุกสายบ่อขยะ หมู่ที่ 11 ,14 ตำบลห้วยอ้อ เชื่อมถนน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
33 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-05
ดูประกาศ..
34 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-05
ดูประกาศ..
35 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณทางเข้าสำนักงานกองสาธารณสุข อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-04
ดูประกาศ..
36 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 950 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบลำเหมืองอ้อย บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง เชื่อม บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-04
ดูประกาศ..
37 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : จ้างซ่อมประตูบานสวิงห้องสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและห้องรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-04
ดูประกาศ..
38 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการซ่อมแซมผิวจราจรบริเวณทางเข้าสำนักงานกองสาธารณสุข อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-04
ดูประกาศ..
39 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 950 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายเลียบลำเหมืองอ้อย บ้านอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง เชื่อม บ้านทุ่งล้อม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-04
ดูประกาศ..
40 ประกาศ : ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 900 ลูกบาศก์เมตร เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก สายทางบ้านร้องเข็ม ถึง บ้านทุ่งศรี เชื่อม บ้านแม่ยางฮ่อ ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ประกาศ : 2021-11-03
ดูประกาศ..