ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

4 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เรียงลำดับตามวันที่ประกาศล่าสุด)


1 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ท่อระบายน้ำ จำนวน 72 ท่อน และ หินคลุก จำนวน 1,844 ลบ.ม.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.สูงเม่น เชื่อม ม.5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 3 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
2 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,350 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.ห้วยอ้อ เชื่อม ม.1 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
3 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ท่อระบายน้ำ จำนวน 72 ท่อน และ หินคลุก จำนวน 1,844 ลบ.ม.) โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.สูงเม่น เชื่อม ม.5 ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ จำนวน 3 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
4 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ซื้อหินคลุก จำนวน 1,350 ลบ.ม. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังด้วยหินคลุก ม.9 ต.ห้วยอ้อ เชื่อม ม.1 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ จำนวน 2 ช่วง ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-11-08
ดูประกาศ..
5 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..
6 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงอาคารวิสาหกิจชุมชน สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..
7 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ต่อเติมสำนักงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมกับปรับสภาพแวดล้อมสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..
8 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1-0015 บ้านดอนมูล-บ้านน้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 5.50เมตร ยาว 3,340 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,370 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..
9 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย พร.ถ.1 - 0013 บ้านร้องกวาง - บ้านแม่ยางโพธิ์ อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ขนาดกว้าง 6-8 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.05เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 12,733 ตารางเมตร
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..
10 ประกาศ : แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการ : จัดหาเตาเผาขยะลดมลพิษประหยัดพลังงาน (Incinerator reduces pollution and energy saving ) Mobile Burn (เตาเผาขยะแบบเคลื่อนที่) ขนาด 200 กิโลกรัม/ชั่วโมง จำนวน 1 เตา
วันที่ประกาศ : 2021-10-20
ดูประกาศ..