การประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2567

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมประจำเดือนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2567 โดยมี นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาพิเศษ ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ , นางสิริดา นากิจ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข , หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่