ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งข่าวสารและเตือนภัยประชาชน
Uncategorized

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อแจ้งข่าวสารและเตือนภัยประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมพิธีสืบชะตาเมืองแพร่ ณ บริเวณศาลหลักเมืองแพร่

ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดแพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์เก่า

ประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. จังหวัดแพร่

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว”
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการน้ำและจัดทำผังน้ำชุมชนตำบลทุ่งแค้ว”

ประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 – 2570)

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายและตรวจติดตามความเรียบร้อยสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา
ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบนโยบายและตรวจติดตามความเรียบร้อยสำหรับการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เด่นไชยวิทยา

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ อบจ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมและศึกษาดูงานของคณะกรรมการที่ปฏิบัติตามภารกิจ อบจ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าชุมชน ต.สรอย.อ.วังชิ้น จ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกป่าชุมชน ต.สรอย.อ.วังชิ้น จ.แพร่

อบจ.แพร่ ร่วมหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.) ณ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.แพร่ ร่วมหน่วยแพทย์อาสา(พอ.สว.) ณ อบต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่

1 55 56 57 58 59 93