ประชุมชี้แจงโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับผู้ได้รับทุน และมอบทุนสนับสนุนให้กับบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ งวดที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2567 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายพิภพ ถานะวุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการภายใต้แผนงานร่วมทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะในพื้นที่จังหวัดแพร่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ให้กับผู้ได้รับทุน และมอบทุนสนับสนุนให้กับบุคคล และกลุ่มบุคคลที่เสนอขอรับการสนับสนุนโครงการ งวดที่ 2 จำนวน 32 โครงการ ใน 3 ประเด็นสุขภาพ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มผู้สูงอายุ และด้านการสร้างเสริมสุขภาวะในกลุ่มเด็กปฐมวัย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,202,776 บาท ณ ห้องประชุมลานวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่