ประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินบำรุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมี นางสาวปาริชาติ หิรัญรัตน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมปฏิบัติการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่